Ee obligation löptid


ee obligation löptid

Vid tillämpning av första stycket j, om den vidarebefordrade ordern mottogs från ett tidigare företag som inte vidarebefordrade ordern i enlighet med de villkor som anges i denna artikel, ska koden vara den kod som identifierar det vidarebefordrande företaget.
Date_time_format 29 Handelskapacitet Anger om transaktionen är ett resultat av att det utförande företaget utför matchad principalhandel i enlighet med artikel.1.38 i direktiv 2014/65/EU eller handel för egen räkning i enlighet med artikel.1.6 i direktiv 2014/65/EU.
MIC 37 Land för filialens medlemskap Kod som används för att identifiera landet för en dröm tjej söker 2016 datum filial till ett värdepappersföretag vars marknadsmedlemskap användes för att utföra transaktionen.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU ( EUT L 173,.6.2014,. .EE obligationer kommer att fortsätta att tjäna ränta i upp till.C) En ökning av det nominella värdet av ett derivatavtal.Euro Europeisk amer Amerikansk asia Asiatisk berm Bermudatyp othr Alla andra typer 54 Förfallodag Det finansiella instrumentets förfallodag Fältet gäller endast skuldinstrument med angiven förfallodag.Värdepappersföretag ska ha arrangemang för att säkerställa att deras transaktionsrapporter är fullständiga och korrekta.Om kunden inte är den person som fattar investeringsbeslutet med avseende på den transaktionen, ska transaktionsrapporten identifiera den person som fattar ett sådant beslut på kundens vägnar enligt vad som anges i fälten 1215 för köparen och i fälten 2124 för säljaren i tabell.Om säljaren betalar förskottsbetalning är värdet negativt.Vid tillämpning av artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska en transaktion inte innehålla följande: a) Finansiering av värdepapperstransaktioner enligt definition i artikel.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2365/2015 (7).När ett värdepappersföretag genomför en transaktion bör det därför lämna in en rapport till den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, oavsett om en filial är inblandad eller om det rapporteringsskyldiga företaget genomförde transaktionen genom en filial i en annan medlemsstat.Fältet är inte tillämpligt när utförandet skedde via en algoritm countrycode_2 61 Uppgift om undantag Anger om transaktionen genomfördes inom ramen för undantag från transparens före handel i enlighet med artiklarna 4 och 9 i förordning (EU) nr 600/2014.
Denna förordning ska tillämpas från och med den Artikel.5 andra stycket ska dock tillämpas 12 månader efter ikraftträdandet av den delegerade akt som antagits av kommissionen i enlighet med artikel.9 i förordning (EU) nr 2015/2365.
För spreadbetting gäller referenspriset för det underliggande instrumentet.
Serie EE obligationer tjänar mindre än en 3,5 procent ränta kommer att behöva extra intresse kredit för att nå garantivärdet.Om priset inte är tillämpligt ska värdet vara noap.Avstämningen ska omfatta kontroll av rapportens punktlighet, noggrannhet och fullständighet för de enskilda uppgiftsfälten och deras överensstämmelse med de standarder och format som anges i tabell 2 i bilaga.Integer-3days dagar integer-3week veckor integer-3mnth månader integer-3year år 50 Optionsslag Anger om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid verkställandet inte går att avgöra om det rör.Om denna verksamhet inte bedrevs av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där värdepappersföretaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).N Fält Innehåll som ska rapporteras Format och standarder som ska användas för rapporterinG 1 Rapportens status Anger om transaktionsrapporten är ny eller en annullering.Artikel 4 Vidarebefordran av en order. .För swapoptioner där den underliggande swappen är i flera valutor är detta den teoretiska valutan för första delen i swappen.
Om rapporten lämnas in av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM) ska fältet fyllas i med LEI-kod för rapporteringsmekanismen.Om den identifieringskod som tilldelats i enlighet med punkt 2 hänvisar till concat ska den fysiska personen identifieras av värdepappersföretaget genom en kombination av följande uppgifter i följande ordning: a) Personens födelsedatum i formatet Åmmdd.
Om beslutsfattaren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap