Förfallodagen för en sex månaders not


förfallodagen för en sex månaders not

EUT L 32,.2.2001,.
Om en annan part begär överläggningar under denna tid skall den initierande parten avvakta ytterligare tio kalenderdagar innan han gör ett åtagande på dessa villkor.
Bilaga (ÖversÄttning) "consensusÖverenskommelse OM riktlinjer FÖR statsstÖDDA exportkrediter".Förhandsanmälan, matchning och informationsutbyte I händelse av statsstödd konkurrens vid försäljning eller leasing skall luftfartyg som konkurrerar med luftfartyg i en annan kategori eller med luftfartyg som omfattas av andra delar i sektorsöverenskommelsen i samband med denna specifika försäljning eller leasing komma i åtnjutande.De är emellertid eniga om att när det kan anses motiverat eller på begäran av andra parter lämna närmare upplysningar om denna säkerhet.Consensusöverenskommelsen skall också tillämpas på statsstöd i form av bundet bistånd.Kontraktsvärdet skall ses över vartannat år och vederbörligen justeras för prisstegringar.Om en längre återbetalningstid, dock inte i något fall över två år, i undantagsfall anses lämplig skall förfarandet i artikel 47 tillämpas.Samrådet skall äga rum så snart som möjligt efter utgången av perioden på fem arbetsdagar.E) Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på bundet bistånd som ingår i ett kombinerat finansieringspaket enligt artikel.Det elektroniska informationsutbytet skall omfatta följande: - i fråga om modellen - landriskrapporter (erfarenheter av betalningsförmåga) - justeringar av klassificering som gjorts enligt den kvantitativa modellen - förteckning över klassificerade länder - förfarande vid oenighet mellan landriskexperter - i fråga om premiekonvergens - anslagstavla.Sekretariatet skall föra ett register över sådana förfrågningar.Giltighetsperiod för Giltighetstiden för erbjudanden om minimiränta fastställd i enlighet med artikel 6 får inte överstiga tre månader.Avsnitt 2: Anmälningsförfaranden för exportkrediter.Andra relevanta uppgifter, inbegripet skäl för att föreslå tyska kvinna söker englander en gemensam hållning, tillgång på undersökningar av projektet eller särskilda omständigheter.
C) Förhandsanmälan som görs i enlighet med artikel 55 a tredje strecksatsen och som gäller ett projekt till ett värde av mer än 50 miljoner SDR skall innehålla kompletterande projektinformation i vilken det förklaras varför den part som lämnar anmälan anser att projektet är berättigat.
Trots klassificeringen av länder som berättigade eller icke berättigade till bundet bistånd omfattas bundet bistånd till Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern av parternas överenskommelse om att under tillämpningstiden försöka undvika andra krediter än regelrätt gåvo- och livsmedelsbistånd och humanitärt bistånd.I så fall skall ett svar genast skickas, med kopior till de övriga adressaterna och till sekretariatet.Om en part avser att, i fråga om ett fartyg som omfattas av sektorsöverenskommelsen och därmed inte av denna consensusöverenskommelse, bevilja stöd på villkor som är mer gynnsamma än de villkor som tillåts enligt consensusöverenskommelsen, skall denna part underrätta alla övriga parter om dessa villkor.Underhålls- och serviceavtal Parterna får erbjuda statsstödd finansiering med en återbetalningstid på högst två år för underhålls- och serviceavtal.G) Minimipremienivåerna skall uttryckas i procent av kreditens kapitalbelopp som om premien i sin helhet skulle tas ut vid tidpunkten för krediten, försäkringen eller garantin, såsom beskrivs i det elektroniska informationsutbytet enligt bilaga VII.Utträdet träder i kraft 60 kalenderdagar efter det att parterna mottagit anmälan.De skall inte tillämpas på flygsimulatorer, som omfattas av consensusöverenskommelsens bestämmelser.
Sekretariatet skall sända ett förslag till en gemensam hållning till samtliga parter och, om det gäller bundet bistånd, samtliga DAC:s kontaktpunkter.
Den Rolligkeit ta din katt för ungefär två veckor, av vilka djur endast omkring sex dagar, men är mottaglig.Villkor som ger samma förmånlighetsgrad, skall den part som matchar snarast möjligt anmäla sin avsikt att göra detta.
A) För länder i kategori I skall den längsta återbetalningstiden vara fem år, med möjlighet att godkänna åtta och ett halvt år när förfarandena för förhandsanmälan enligt artikel 49 följs.
Statsskuldväxlar har en löptid på 12 månader eller mindre och är noterad och handlas på marknaden på rabatt till par.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap